Editia I – 4 iunie 2011

Editia a II-a – 1 iulie 2012

Editia a III-a – 30 iunie 2013

Editia a IV-a – 29 iunie 2014

Editia a V-a – 21 iunie 2015

Editia a VI-a – 26 iunie 2016

Editia a VII-a – 2 iulie 2017